Jiřího Potůčka 337,
Pardubice - Trnová
tel.: 603 227 890
20 let

Výcvik řidičů - nabízíme tyto řidičské skupiny

Bodový systém

Základní principy fungování

 

 

 • Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel

 • Body jsou pevně stanoveny /Přestupky a body k 1.8.2011/

 • Body se přičítají vždy od 2 do 7 bodů

 • Body se zaznamenávají maximálně do počtu 12 bodů

 • Podmínkou zaznamenání bodů je pravomocný postih sledovaného protiprávního jednání

 • Po dosažení 12 bodů řidič dostane oznámení a výzvu k odevdání řidičského průkazu
 • Řidič se může bránit tzv. "námitkou"  proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů a může dále řídit do té doby, dokud není o námitkách pravomocně rozhodnuto

 • Námitky však musí být na obecní úřad obce s rozšířenou působností doručeny nejpozději do konce 5. pracovního dne následujícího od převzetí "Oznámení o dosažení 12 bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu."

 • Samotná námitka ještě sama o sobě nic neznamená. Dále je třeba postupovat nejlépe za pomoci odborníka na tuto problematiku

 • Řidič smí požádat o vrácení řidičského oprávnění po roce od jeho zablokování. • Co je to pravomocné rozhodnutí?

 • Pravomocná rozhodnutí:
  • Rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, které nabylo právní moci
  • Oznámení policie nebo obecní policie o uložení pokuty v blokovém řízení
  • Oznámení soudu o právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním, zařazený do tohoto hodnocení
  • Rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona nežli zákona o přestupcích
  •  
  • Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je:
    

    
   - prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • - předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření

Pravidla bodového systému

Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.

 

 • Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz
 • Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení
 • Informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu
 • Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat
 • Po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body
 • Pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto
 • Pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení
 • O dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován
 • Na odevzdání řidičského průkazu má od doručení oznámení pět dnů  

 

Jak předejdete vybodování ?
 
 
1. Dodržujte vždy pravidla silničního provozu !
2. Policista ani strážník obecní policie nemají povinnost Vás informovat o přidělení bodů za projednávaný přestupek! Po jakémkoli projednání přestupku si po zhruba 2 týdnech ověřte na CZECHPOINTU kolik máte bodů!
3. První informaci od obecního úřadu obce s rozšířenou působností o bodovém kontu řidič  dostane je až při dosažení 12 bodů spolu s výzvou k odevzdání řidičského průkazu !
4. Platili jste pokutu a nevíte, kolik máte bodů?
    Opatřete si na poště nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností    „Výpis z bodového hodnocení řidiče“.
5. Máte 6 a více bodů? Využijte odpočet bodů v některém středisku bezpečné jízdy.
6. Máte pochybnost o své vině za přestupek?
    Nevíte, kolik máte bodů?
    Nevíte, kdy Vám bude proveden odečet 4 bodů po 12 měsících bez přestupku ?
    Odmítněte projednání přestupku v blokovém řízení! Později již není šance na odvolání!
    Ve správním řízení Vám sice hrozí vyšší pokuta, ale máte šanci se účinně bránit !
7. Jste předvoláni k projednání přestupku?
Vždy se nejprve poraďte s odborníkem! I za relativně banální přestupek můžete přijít o řidičský průkaz!

 
 

 

Omega Czech Autoškola Brno - Dalibor Petr