Jiřího Potůčka 337,
Pardubice - Trnová
tel.: 603 227 890
20 let

Výcvik řidičů - nabízíme tyto řidičské skupiny

Vrácení řidičského průkazu

 

 

Byl Vám zabaven řidičský průkaz?

Ať už z důvodu porušení pravidel silničního provozu, při nasbíraní bodů či jiných zákonných důvodů? Požádali jste obecní úřad dle zákonných pravidel o navrácení? Poslal Vás obecní úřad na přezkoušení z odborné způsobilosti do autoškoly? 
 

Zajišťujeme přezkoušení z odborné způsobilosti

Nemusíte již znovu absolvovat kurz v autoškole, ale musíte úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti před pověřeným komisařem obecního úřadu, které se skládá z:
 

  • předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy (test na počítači),
  • praktické jízdy,
  • praktické údržby vozu

Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění:

  • přihlaste se v autoškole k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • nechte si vyhotovit na obecním úřadě s rozšířenou působností dle místa bydliště "Výpis z karty řidiče"
  • předložte výpis v autoškole, abychom přesně znali datum, kdy můžete absolvovat přezkoušení
  • cena za přezkoušení je smluvní
  • nabízíme výuku a výcvik jako přípravu na přezkoušení

Vrácení řidičského průkazu 

ZÁKAZ ŘÍZENÍ
- přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok
- musíte prokázat zdravotní způsobilost 
- cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti
- v případě, že Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

PO ZÍSKÁNÍ 12 BODŮ
- 
musíte prokázat zdravotní způsobilost
- cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění
- o vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dnů!

Při žádosti o vrácení řidičského průkazu musíte na úřadě prokázat, že jste absolvoval dopravně - psychologické vyšetření


ZAJISTÍME PRO VÁS DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ přímo u nás v Autoškole!

Spolupracujeme s akreditovanou dopravní psycholožkou paní Mgr. Marií Freiwalovou.
Na vyšetření se objednejte u paní Pilařové. Kontakt: 603 227 890,
aleshruska@centrum.cz

 Vezměte si s sebou evidenční výpis z karty řidiče, který není starší 30-ti dní.


ZDRAVOTNÍ DŮVODY
- přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky
- cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti


S účinností od 1. 7. 2013 se mění § 87a odstavec 3 zákona č. 361/2000 Sb. který zní:

 

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet
se řízení motorových vozidel.


 Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).
 
Nutné předložit posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní
 
O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog písemný posudek. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.
Omega Czech Autoškola Brno - Dalibor Petr