A

motocykly

B

motorové
vozidlo 3,5t
(osobák)

B+E

motorové vozidlo
do 3,5t
s přívěsem
nad 750kg

C

motorové vozidlo
nad 3,5t
(náklaďák)

D

autobus

C+E

motorové vozidlo
nad 3,5t
s přívěsem
nad 750kg

T

traktor

kondiční jízdy

Informace pro žadatele

Výuky a výcviku v autoškole se může zúčastnit každý občan, který:

a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem
jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné
skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla /dokládá se posudkem o zdravotní způsobilosti žadatele,
který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti/

e) má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt /cizinci doloží doklad o trvalém
či přechodném pobytu od Cizinecké policie/

f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Jak postupovat, když se chci přihlásit do autoškoly:

Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění


Předmětem výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění je získání potřebných teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích.


Výuka obsahuje

a) výuku předpisů o provozu vozidel,
b) výuku o ovládání a údržbě vozidla,
c) výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
d) výuku zdravotnické přípravy.
 

Výcvik obsahuje

a) výcvik v řízení vozidla /jedna vyučovací hodina trvá 45 minut, lze absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně/,
b) výcvik praktické údržby vozidla,
c) praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Rozsah výuky a výcviku je rozdělen podle druhu výuky a výcviku a podle jednotlivých skupin nebo podskupin řidičských oprávnění, k jejichž získání se výuka a výcvik provádí.

K výuce Vám nabízíme možnost zakoupení výukového setu:
Zdeněk Schröter, AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!


Zkušební testy na nečisto najdete na internetu zde:
http://etesty2.mdcr.cz/

Závěrečná zkouška pro motocykl a osobní vozidlo
 

Zkouška je rozdělena do 2 částí
 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy vč. kontroly vozidla před jízdou  /osobní automobil a motocykl/


Závěrečná zkouška pro nákladní vozidlo a autobus

Zkouška je rozdělena do 3 částí

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z údržby a ovládání vozidla 

 • Co si vzít ke zkoušce?
 • občanský průkaz
 • platný řidičský průkaz, pokud jej žadatel vlastní
   

Kam pro řidičský průkaz?

V případě úspěšného složení všech částí závěrečné zkoušky, obdržíte od zkušebního komisaře vyplněnou žádost o řidičské oprávnění s výsledkem zkoušek (včetně Vašeho lékařského posudku).

Následně se dostavíte na Magistrát města nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností -
podle místa Vašeho trvalého bydliště /Seznam obcí s rozšířenou působností/

Zde úředníkům předáte:

 • platný doklad totožnosti
 • záznam o zkouškách z odborné způsobilosti (žádost)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • řádně vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu /obdržíte na místě/
DESATERO ZAČÍNAJÍCÍHO ŘIDIČE
Abyste po získání řidičáku jezdili bezpečně a stal se z Vás zkušený řidič, stáhněte si naše DESATERO.

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.